ÖVERVAKNING


Huvudprojektör

Vid utformning av byggnaden skall det finnas en huvudprojektör som ansvarar för utförandet som helhet och dess kvalitet. Huvudprojektören ser också till att alla beskrivningar utgör en helhet som uppfyller de krav som ställs på byggnaden.

Ansvarig arbetsledare

Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd av myndigheterna skall det finnas en ansvarig arbetsledare. Den ansvariga arbetsledaren ansvarar för utförandet av arbetet och dess kvalitet.

Arbetsledaren informerar byggnadstillsynsmyndigheten att byggandet påbörjats, leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed. Arbetsledaren ansvarar för att syneförrättningar; grund- och stomgranskning samt inflyttnings- och slutsyn, begärs i god tid. Till arbetsledarens uppgift hör också att se till att godkända ritningar och nödvändiga specialritningar, ett uppdaterat inspektionsprotokoll för bygget, samt andra nödvändiga handlingar finns tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arbetsledaren ansvarar för att eventuella brister åtgärdas under byggnadsarbetets gång.
Referenser


<- TILLBAKA
Byggnet Roger Sundkvist Ab Oy Ryssjevägen 15, 68555 Bosund
© 2014 Byggnet Roger Sundkvist Ab, Designed by SannielDesign